Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

 

Gdańsk, dn. 8 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o przetargu

 „Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż wewnętrznego przekrycia pływającego w zbiorniku V = 10.000 cbm na terenie siedziby Spółki "Siarkopol" Gdańsk S.A..

Oferty  należy składać w sekretariacie „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku 80-958 przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 godz. 1000.  

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – dach pływający”.

Przedstawione w ofercie rozwiązania muszą uwzględniać wymagania zawarte w normie    PN- EN 14015 oraz w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO PRZEKRYCIA PŁYWAJĄCEGO. Zamawiający przewiduje montaż przekrycia w miesiącu czerwiec 2019.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018  o godz. 1015 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A  przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12.

Dodatkowych informacji udziela:

Jacek Ciepiela, tel. 608 361 569, email: jciepiela@siarkopol.gda.pl   

Dokumenty:

treść ogłoszenia

projekt

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Otwarcie ofert w tym postępowaniu jest niejawne.

 

 

 

Napisane dnia 08/11/2018 przez Siarkopol Gdansk S.A.