Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

 

Gdańsk, dn. 11 września 2018 r.

Ogłoszenie o przetargu

 „Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Siarkopolu Gdańsk S.A..

Przeglądowi podlegają 23 obiekty znajdujące się na terenie siedziby Siarkopol Gdańsk S.A.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Przegląd budowlany”. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 80-958 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 roku do godz. 10.00.        

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzuceniu oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

 

 

Napisane dnia 11/09/2018 przez Siarkopol Gdansk S.A.