Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12 

ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż urządzeń  wymienionych w załączniku  - WYKAZ  ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

na stronie: www.siarkopol.gda.pl

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – sprzedaż ”. Oferty  z proponowaną ceną netto należy składać w sekretariacie „Siarkopol”  Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H. Sucharskiego 12      80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 luty 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 w sali nr 9. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne.

 

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udziela Pan Jacek Ciepiela, tel. kom. 608 361 569. W dniu 08.02.2019 w godzinach 1000-1300.Istnieje możliwość obejrzenia sprzedawanych urządzeń na terenie Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A.. 

-WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY-         

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzuceniu oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Napisane dnia 25/01/2019 przez Siarkopol Gdansk S.A.