Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

Przedsiębiorstwo „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego opracowanie technologii naprawy odstojnika nr 3 oraz wykonanie prac remontowych odstojnika nr 3 na oczyszczalni ścieków w Siarkopol Gdańska S.A.

dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Widok komory odstojnika

Napisane dnia 20/08/2018 przez Siarkopol Gdansk S.A.