Click for Gdansk, Poland Forecast


Zarząd 
Od dnia 16 stycznia 2017 roku Spółką kieruje Zarząd w składzie: Tomasz Zakrzewski - Prezes Zarządu

Strategia Rozwoju 
Najważniejsze cele strategiczne Spółki obejmują:
Rozbudowę mocy magazynowo - przeładunkowych,
Dywersyfikację działalności poprzez wprowadzanie do obsługi nowych produktów, 
Specjalizację w zakresie całościowego, profesjonalnego świadczenia usług. 
Zaciśnienie współpracy z pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej PERN S..A..

Misja Spółki
Działania podejmowane przez Siarkopol Gdańsk S.A. mają umożliwić Klientom uzyskanie realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczanie im usług o najwyższej jakości i na akceptowanych przez nich warunkach. 

Historia
„Siarkopol” Gdańsk S.A. posiada blisko czterdziestoletnią tradycję jako baza eksportu polskiej siarki drogą morską, stanowiąc jednocześnie jedno z ważnych ogniw ciągu technologicznego, począwszy od wydobycia siarki w Kopalniach poprzez jej transport, składowanie i załadunek na statki. 

Budowę przedsiębiorstwa państwowego, poprzednika prawnego Spółki rozpoczęto w 1969 roku. Celem inwestycji było stworzenie warunków dla realizacji przewozów drogą morską i przeładunków wynikających ze wzrastającego eksportu siarki. Pierwsza nazwa przedsiębiorstwa brzmiała: Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe „Siarkopol” w Gdańsku. W latach 1970-1973 przedsiębiorstwo było włączone w skład kombinatu „SIARKOPOL” Kombinat Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki w Tarnobrzegu na prawach Zakładu, a w 1973 r. utworzone zostało Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Siarkopol” w Gdańsku, które w 1985 roku otrzymało nazwę Przedsiębiorstwo Przeróbki i Spedycji Kopalin Chemicznych „SIARKOPOL” w Gdańsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz.298) Minister Przekształceń Własnościowych przekształcił Przedsiębiorstwo Przeróbki i Spedycji Kopalin Chemicznych „Siarkopol” w Gdańsku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa „Siarkopol” Gdańsk S.A. Akt notarialny dotyczący komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego sporządzony został w Ministerstwie Skarbu Państwa 16 października 1991 roku, natomiast rejestracja Spółki w rejestrze handlowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku dokonana została 2 grudnia 1991 roku pod numerem RHB - 7041.
W wyniku utworzenia w Polsce w 2001 roku Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, „Siarkopol” uzyskał nowy wpis Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze: KRS 0000045354.

Z dniem 12 sierpnia 2010 roku Siarkopol został włączony do Grupy Kapitałowej PERN "Przyjaźń" S.A. Obecnie firma używa nazwy SIARKOPOL Gdańsk Spółka Akcyjna (skrót: SIARKOPOL Gdańsk S.A.). Kapitał akcyjny spółki stanowi 19 425 000  złotych.

Informacja dotycząca Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej
Realizując obowiązek wynikający z art. 216 a ustawy Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) zamieszczamy stosowną informację dot. zakładu o zwiększoym ryzyku wytąpienia poważnej awarii przemysłowej.