Click for Gdansk, Poland Forecast
 

 

Zaproszenie do składania ofert

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12 ogłasza przetarg ofertowy na kompleksowe wykonanie stałych systemów asekuracji przed upadkiem z wysokości na dwóch kolejowych stanowiskach przeładunkowych, zlokalizowanych na terenie Spółki Siarkopol Gdańsk S.A. w systemie zaprojektuj i wykonaj.

 

Przedstawione oferty powinny zawierać opis proponowanych rozwiązań technicznych dla poszczególnych stanowisk, propozycję cenową wskazaną w kwotach netto, przewidywany termin realizacji (od momentu podpisania umowy na realizację inwestycji) oraz termin ważności oferty.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, bez żadnych nadruków, poza opisem „OFERTA - SYSTEMY ASEKURACJI”, osobiście bądź drogą pocztową w sekretariacie Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2019  o godz. 10.15 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12.

Wymagana wizja lokalna po uprzednim umówieniu. Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Szymikowski, tel. 602 693 303, email: aszymikowski@siarkopol.gda.pl

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Otwarcie ofert w tym postępowaniu jest niejawne

Napisane dnia 21/05/2019 przez Siarkopol Gdansk S.A.