Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie ekspertyzy technicznej estakad przenośników taśmowych siarki zlokalizowanych na terenie siedziby Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – ekspertyza”.Przedstawione ofert powinny zawierać koszty ekspertyzy oraz czas jej wykonania z podziałem na poszczególne ciągi T24, T23, T22  Dla ułatwienia opracowania wyników Siarkopol dysponuje częściową archiwalną dokumentacją techniczną.

Oferty należy składać w sekretariacie „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku 80-958 przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2019  o godz. 10.15 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12.  

Istnieje możliwość wizji lokalnej po uprzednim umówieniu. Dodatkowych informacji udziela: Jacek Ciepiela, tel. 608 361 569, email: jciepiela@siarkopol.gda.pl

 

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Otwarcie ofert w tym postępowaniu jest niejawne

Napisane dnia 15/04/2019 przez Siarkopol Gdansk S.A.